Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

O G Ł O S Z E N I E O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO ZAPRASZA do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”. Niniejszy projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”, wraz z formularzami, dostępny jest na stronie internetowej...

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków...

Witamy nowe Rodziny Zastępcze

Powitanie nowych rodzin zastępczych - 28 lutego 2017
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. W 2016 roku udało się przeprowadzić szkolenie dla osób deklarujących chęć utworzenia rodziny zastępczej. W efekcie 8 kandydatów otrzymało kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dnia...

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Braniewo, dnia 20-10-2016r. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych. Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Relacja ze spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 30.06.2016r. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki – to jeden z największych darów jakie można ofiarować drugiemu...

XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Obrazek tytułowy: Dni Rodziny

Dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinie zastępczej

Obrazek tytułowy: Rodzina 500+
do pobrania: Zarządzenie Nr 14/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Wniosku rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka o przyznanie dodatku wychowawczego w wysokości 500,00zł na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej” Wniosek rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka o przyznanie dodatku wychowawczego...

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umieszczeniu wychowanka w placówce, zgoda osoby podejmującej się funkcji opiekuna usamodzielnienia program usamodzielnienia, zaświadczenie...

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, schronisku dla nieletnich zakładzie poprawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny...

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (dziadkowie, rodzeństwo) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 660 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200...
Accessibility
Zamknij