Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodzinie zastępczej niezawodowej (inni krewni oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy...

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinie zastępczej zawodowej (z którą Starostwa zawarł umowę o pełnienie tej funkcji) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie...

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W załączeniu treść ogłoszeń o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z...

Dzień Otwarty Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że dnia 30 maja 2014 r. (piątek) w siedzibie tutejszego Centrum ul. Pl. Piłsudskiego 2 odbędzie się Dzień Otwarty Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Braniewskim. Pracownicy Centrum udzielać będą informacji odnośnie wymogów formalno – prawnych, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto...

Wymogi formalno-prawne pełnienia pieczy zastęczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska...

Obowiązki rodzin zastępczych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887-ze zm.) narzuca na rodzinę zastępczą nowe obowiązki, a także konsekwencje związane z niewywiązywaniem się z powierzonej jej funkcji. Stanowią o tym poniższe informacje zawarte szczegółowo w poszczególnych artykułach w/w ustawy. Dział III pod nazwą Piecza zastępcza zawiera...

Prawa i uprawnienia rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o prawach dotyczących osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Piecza zastępcza w formie rodzinnej należy do zadań własnego powiatu. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne...

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Powiecie Braniewskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, które zwraca się z prośba o zgłaszanie się rodzin, które zechciałyby przyjąć na siebie obowiązki rodziców zastępczych. Coraz większa liczba dzieci w naszym powiecie jest kierowana przez sądy do domów dziecka, traci oparcie w swych rodzicach i nie może liczyć...

Jak rozmawiać z dzieckiem językiem żyrafy

Porozumienie bez przemocy- jak rozmawiać z dzieckiem językiem żyrafy
Dnia 12.03.2013r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą z dnia 29 stycznia 2013 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków” w okresie od 01.03.2013 roku do 28.02.2014 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Treść...
Accessibility
Zamknij