Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż 02 kwietnia 2019r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie...

AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – drugi termin naboru [NIEAKTUALNE]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

PZOoN – ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO)...

Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku [NIEAKTUALNE]

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2018roku Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd” 2018 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego...

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym...

„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II drugi termin naboru

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,...

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, ...

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a 14-500 Braniewo tel. 0 55 644 29 55 wew. 201 WYMAGANE DOKUMENTY: Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osoby niepełnosprawnej Kopia...
Accessibility
Zamknij