Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym...

„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II drugi termin naboru

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,...

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, ...

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a 14-500 Braniewo tel. 0 55 644 29 55 wew. 201 WYMAGANE DOKUMENTY: Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osoby niepełnosprawnej Kopia...

Likwidacja barier technicznych oraz w komunikowaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania , odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń....

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne , konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Powiatowe...

Uchwała dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej

Uchwała nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017 w sprawie podziału środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku

Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany...

Programu wyrównywania różnic między regionami w 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że Zarząd PFRON Uchwałą nr 66/2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 roku: 1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych...
Accessibility
Zamknij