„Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej”

W dniach 06-07.09.2013 roku w Miłomłynie odbyło się szkolenie „Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” prowadzone przez trenera pana Arkadiusza Jachimowicza z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w Powiecie Braniewskim w następującym składzie: pani Małgorzata...

„Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”

Dnia 29.05.2013r. pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pani Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych wziął udział w forum ekspertów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Biuro Terenowe w Braniewie, którego głównym celem było upowszechnienie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im prawach. Akcję zorganizowano pod...

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez PCPR należy w szczególności : 1. utworzenie zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kwalifikowanie osób...

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej , zatrudnianiu oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia...

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności:   opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy...

Zadania z zakresu administracji rządowej

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy w szczególności: realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, podejmowanie...

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR należy w szczególności: koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz projektów po ich zatwierdzeniu przez organ powiatu, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy...

Zespoły pracowników

Kierownik – Małgorzata Dunajska   Zespół Finansowo – Księgowy oraz Organizacji i Kadr Główny Księgowy: Beata Gierwatowska tel. 55 644 02 67 Specjalista: Jolanta Janulewicz tel.  55 644 29 55 wew. 201 Zespół pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rehabilitacji społecznej Specjalista: Jolanta Janulewicz tel.  55 644 29 55 wew. 201 Specjalista: Katarzyna Michalec tel.  55...

Struktura ogranizacyjna

W załączeniu: Struktura organizacyjna PCPR w Braniewie

Lekarze oceniający zasadność przymusu bezpośredniego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż dnia 15.04.2013 roku Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego powołał czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Poniżej przedstawiamy aktualny...
Accessibility
Zamknij