Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez PCPR należy w szczególności : 1. utworzenie zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kwalifikowanie osób...

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej , zatrudnianiu oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia...

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności:   opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy...

Zadania z zakresu administracji rządowej

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy w szczególności: realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, podejmowanie...

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR należy w szczególności: koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz projektów po ich zatwierdzeniu przez organ powiatu, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy...
Accessibility
Zamknij