Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków...

Wymogi formalno-prawne pełnienia pieczy zastęczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska...

Obowiązki rodzin zastępczych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887-ze zm.) narzuca na rodzinę zastępczą nowe obowiązki, a także konsekwencje związane z niewywiązywaniem się z powierzonej jej funkcji. Stanowią o tym poniższe informacje zawarte szczegółowo w poszczególnych artykułach w/w ustawy. Dział III pod nazwą Piecza zastępcza zawiera...

Prawa i uprawnienia rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o prawach dotyczących osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Piecza zastępcza w formie rodzinnej należy do zadań własnego powiatu. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne...
Accessibility
Zamknij