Harmonogram realizacji projektu: RPO 2014-2020 – projekt konkursowy dedykowany Covid-19

Numer projektu: RPWM.11.02.03-28-0027/20 Tytuł projektu: „Wsparcie instytucji zajmujących się opieka nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” Oś priorytetowa 11 włączenie społeczne Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki...

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Braniewski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od 31 lipca 2020 do 30 listopada 2020 jest realizatorem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,...

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt systemowy

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt systemowy „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy realizację projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Projekt, którego głównym celem było zwiększenie aktywności beneficjentów...

Relacja z przebiegu Warsztatów kulinarnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” realizuje „Warsztaty kulinarne z elementami zdrowego żywienia”. 30 godzinne zajęcia prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie są realizowane dla siedmiu beneficjentów. Podczas warsztatów prowadzonych w pełni wyposażonej kuchni beneficjenci uczestniczą...

Relacja z wizyty studyjnej w trzech spółdzielniach socjalnych

W dniach od 6 do 7 października b.r. 14 beneficjentów projektu uczestniczyło w wizytach studyjnych w trzech spółdzielniach socjalnych założonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Celem wizyt było poszerzenie umiejętności ekonomicznych beneficjentów z zakresu ekonomii społecznej, możliwości uzyskania dofinansowania i założenia spółdzielni socjalnej oraz prowadzenia tej formy...

Relacja z przebiegu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

W dniach od 25 sierpnia do 27 sierpnia b.r. w malowniczo położonym gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Tumiany odbyły się zajęcia „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” oraz Warsztaty kreatywności w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W szkoleniach wzięło udział 17 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Opiekunami...

Relacja z turnusu rehabilitacyjnego

W dniach 31.07.2014 r. – 13.08.2014 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze-Tupadły odbył się czternastodniowy turnus usprawniająco-rekreacyjny dla 14 osobowej grupy osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” z powiatu braniewskiego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego...

Przedłużenie naboru do projektu

Braniewo 17.02.2014 r. Przedłużenie naboru do projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń przedłużona zostaje rekrutacja kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” do dnia 03.03.2014 roku W ramach projektu mogą wziąć udział osoby: w wieku od 15 do 30 roku życia, zamieszkujące...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że ogłasza nabór kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, który potrwa do 17.02.2014 r. Kandydat do projektu musi spełniać następujące warunki: zamieszkiwanie na terenie powiatu braniewskiego, wiek od 15 do 30 roku życia, osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie...

Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Spotkanie podsumowujące projekt Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…” Dnia 19.12.2013 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W uroczystości udział wzięli: beneficjenci projektu, pani Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...
Accessibility
Zamknij