Harmonogram realizacji projektu: RPO 2014-2020 – projekt konkursowy dedykowany Covid-19

Numer projektu: RPWM.11.02.03-28-0027/20 Tytuł projektu: „Wsparcie instytucji zajmujących się opieka nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” Oś priorytetowa 11 włączenie społeczne Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki...
Accessibility
Zamknij