Zakończenie rekrutacji 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się proces rekrutacji do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”.

W wyniku posiedzenia komisji rekrutacyjnej wyłoniono 18 osób do udziału w projekcie, natomiast 11 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Komisja rekrutacyjna w składzie: pani Aneta Koszewska – przewodnicząca komisji, pani Wanda Zając – członek komisji oraz pani Katarzyna Nazar – członek komisji dokonała analizy złożonych przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych oraz formularzy przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

W wyniku wnikliwej analizy, której poddano przede wszystkim motywację kandydatów do udziału w projekcie oraz zgodność proponowanych działań ze ścieżką edukacyjną lub zawodową, dokonano wyboru beneficjentów ostatecznych.

Wszyscy beneficjenci zostaną objęci wsparciem w ramach kontraktów socjalnych, co pozwoli na realizację indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej.

Wyniki obrad komisji rekrutacyjnej zostały udokumentowane utworzeniem protokołu.

Zostały również rozesłane zawiadomienia do beneficjentów projektu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz podpisane deklaracje uczestnictwa.

Kolejnym krokiem realizacji projektu będzie podpisanie z beneficjentami umów uczestnictwa, które regulują udział osób w projekcie.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij