Rekrutacja 2012

Ogłoszenie o naborze do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uczestnikiem projektu może być:
* osoba niepełnosprawna spełniająca następujące kryteria:
– zamieszkuje na terenie powiatu braniewskiego;
– jest w wieku 15-24 lat;
– posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
– nieaktywna zawodowo;
* usamodzielniający się wychowanek rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniający następujące kryteria:
– zamieszkuje na terenie powiatu braniewskiego;
– jest w wieku 18-24 lat;
– realizuje indywidualny program usamodzielnienia;
– nieaktywny zawodowo;
* dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej spełniające następujące kryteria:
– zamieszkuje teren powiatu braniewskiego;
– jest w wieku 15-17 lat.

Osoby niepełnosprawne będą uczestniczyć w:
– seminarium języka angielskiego (konwersacje),
– indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym,
– indywidualnych spotkaniach z psychologiem,
– treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
– dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

Wychowankowie pieczy zastępczej będą uczestniczyć w:
– seminarium języka angielskiego (konwersacje),
– indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym,
– indywidualnych spotkaniach z psychologiem,
– treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
– kursie prawa jazdy kat. B (5 osób).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, pokój 104 (parter). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Informacji udziela koordynator projektu – Aneta Koszewska, również pod numerem telefonu 55 644 29 55.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij