Podsumowanie projektu 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku realizowało projekt „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowano do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu braniewskiego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 31 osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie i osób objętych wsparciem przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie.

Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu poziomu ich umiejętności społecznych i edukacyjnych oraz wpłynie pozytywnie na rozszerzenie i pozyskanie nowych kompetencji życiowych, umożliwiając pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

Kurs projektowania i tworzenia kartek okolicznościowych – podczas kursu beneficjenci poznali graficzne sposoby projektowania kartek przy pomocy sprzętu komputerowego oraz różnorodne techniki plastyczne. Kurs pozwolił niepełnosprawnym beneficjentom na kształcenie swoich zdolności manualnych, rozwój wyobraźni oraz kształtowanie poczucia estetyki. Efekty kursu zostały zaprezentowane na wystawie prac plastycznych podczas pikniku integracyjnego, który odbył się w siedzibie ŚDS „Bajka” dnia 30.08.2011r. Wśród zaproszonych byli nie tylko beneficjenci, ale także ich rodziny, przyjaciele, osoby będące pod opieką Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie oraz zainteresowani mieszkańcy. Po części artystycznej, na którą składały się występy wokalne, taneczne oraz kabaretowe przygotowane specjalnie na tę okazję przez uczestników ŚDS, rozegrano zawody sportowe. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki.

W dniach 17-30.09.2011r. 19 wytypowanych beneficjentów wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się w miejscowości Jarosławiec. Każdy z uczestników korzystał z indywidualnych oraz grupowych zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarza, uczestniczył w zajęciach rekreacyjno-sportowych (m.in. meczach piłki nożnej i siatkowej, gimnastyce, fitness, arteterapii). Beneficjenci mieli zapewniony dostęp do: boisk sportowych, aquaparku i fitness-siłowni. Poza zabiegami skupiającymi się na poprawie stanu zdrowia uczestnicy projektu poddani zostali również rehabilitacji społecznej. Brali udział w zajęciach integracyjnych z płachtą, zabawie w kalambury, w licznych zabawach tanecznych i muzycznych oraz konkursach.

W jednym z pomieszczeń ŚDS „Bajka” utworzono również Salę Doświadczania Świata. Zakupiony został sprzęt, który zapewni rehabilitację oraz możliwość autentycznego przeżywania świata poprzez stymulowanie zmysłów osób niepełnosprawnych. Wyposażenie zostało przekazane umową użyczenia środowiskowemu domowi i zapewni rehabilitację nie tylko uczestnikom ŚDS, ale również innym osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu braniewskiego.

Ostatnim etapem projekt był Kurs „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności”. To duńska metoda poradnictwa zawodowego, która poprzez gry symulacyjne i dydaktyczne, warsztaty i zajęcia ruchowe prowadzi do poznania własnych predyspozycji zawodowych. Dzięki uczestnictwu w kursie beneficjenci poznali swoje moce i słabe strony, uczyli się określać swoje zainteresowania, czego efektem będzie wybór drogi kształcenia.

W naszej ocenie wszystkie zaplanowane cele projektu zostały osiągnięte.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij