Przyjęte programy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Braniewskim na lata 2016 – 2026 przyjęta Uchwałą nr XV/118/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 kwietnia 2016

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr V/59/2019 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019 – 2021, przyjęty Uchwałą Nr V/58/2019 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2022 przyjęty Uchwałą Nr XXVI/249/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

Powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2015 – 2022 przyjęty Uchwałą nr V/42/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020r.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij