Szkolenie doradców ROPS 2012 – III edycja

Sprawozdanie ze szkolenia z przedstawicielami ROPS w Olsztynie

W dniach 28.06.2012 r. oraz 20.07.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyły się dwa kolejne spotkania doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami socjalnymi jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. W spotkaniach wzięli udział nie tylko pracownicy z ośrodków pomocy społecznej, ale również z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej przy Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie.

Szkolenie prowadzili: Pani Grażyna Dziadowicz-Kulka – doradczyni ds. aktywnej integracji oraz innowacyjnych metod pracy z klientem pomocy społecznej i Pan Tomasz Igielski – doradca ds. partnerstw lokalnych oraz rozwoju pracy socjalnej.

Głównym tematem spotkań była terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Podczas szkolenia zebrani pracownicy socjalni uczestniczyli w warsztatach, których celem było przybliżenie metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, zaprezentowanie jej zalet i zachęcenie do stosowania tej metody w codziennej pracy z klientem.

Podczas szkoleń pracownikom pomocy społecznej zostało przybliżone pojęcie reframingu, czyli przeformułowania negatywnie brzmiących słów na takie, które będą budzić pozytywne skojarzenia.

Uczestnicy poznali również znaczenie zasobów klienta oraz technikę skalowania. Technika ta aktywizuje klienta pomocy społecznej do poszukiwania rozwiązań własnych problemów. To klient sam określa cele, które chce osiągnąć i kolejne kroki do jego realizacji. Pracownik socjalny jest tylko współtowarzyszem procesu pokonywania trudności.

Prowadzący przedstawili i omówili również rodzaje relacji pracownika socjalnego z klientem pomocy społecznej. Są to:

– relacja współpracy, która charakteryzuje się tym, że klient jest świadomy istnienia problemu, dąży do jego rozwiązania i rozumie, że celem pracownika socjalnego jest pomoc  w znalezieniu rozwiązania;

– relacja narzekania, w której klient zdaje sobie sprawę z tego, że dotyka go problem, ale nie dąży do jego rozwiązania – rozwiązanie problemu zrzuca na pracownika socjalnego;

– relacja goszczenia, która jest najtrudniejszą z relacji, ponieważ klient nie jest świadomy istnienia problemu, a do wizyty w ośrodku pomocy społecznej został zmuszony przez osoby trzecie (współmałżonka, członka rodziny, kuratora, itp.).

Doradcy ROPS zorganizowali ponadto projekcję filmów instruktażowych pokazujących, w jaki sposób prowadzić rozmowę z klientem pomocy społecznej w relacji współpracy i w relacji goszczenia. Autorami filmów instruktażowych są m.in. współtwórca metody TSR – Insoo Kim Berg. Celem filmów było przedstawienie, jak krok po kroku należy prowadzić rozmowę z klientem oraz w jaki sposób zdobyć akceptację i zaufanie klienta w relacji goszczącej. Ważna jest cierpliwość, szczerość i brak uprzedzeń wobec współrozmówcy.

Ostatnim etapem szkolenia była praca w grupach, podczas której pracownicy socjalni prowadzili rozmowę z klientem pomocy społecznej według wskazówek udzielonych w filmach instruktażowych. Podstawą prowadzenia rozmowy z klientem, poza wyżej opisaną postawą pracownika socjalnego, jest stosowanie podobnego słownictwa i tzw. słów kluczy – ważnych dla klienta. Istotnym dla budowania akceptacji i pozytywnej relacji z klientem niedobrowolnym jest też odnajdywanie jego zasobów i pośrednie komplementowanie. Centralnym punktem rozmowy jest „pytanie o cud” i dążenie do zmotywowania klienta, aby samodzielnie odpowiedział sobie na pytanie: „jaki jest mój problem?” oraz potrafił sam określić pierwszy krok do jego rozwiązania.

Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród pracowników socjalnych, co miało swoje potwierdzenie w wysokiej frekwencji uczestników.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij