(dokument archiwalny) Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne , konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Plac Piłsudskiego 2, pok. Nr 104a

14-500 Braniewo

Tel. 55 644 29 55 wew.201

WYMAGANE DOKUMENTY:

Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób ( oryginał do wglądu)
Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy, zawierające szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające wykonanie prac z zakresu likwidacji barier( czytelne w języku polskim)
Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych
Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą
Zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
Kopia dowodu osobistego Wnioskodawcy( oryginał do wglądu)
Akt urodzenia dziecka( w przypadku posiadania przez dziecko innego nazwiska niż opiekuna prawnego)
Aktualny wypis z księgi wieczystej( ważny co najmniej 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się:

osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się , jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym zamieszkują stałe.

Wnioski złożone w pierwszym kwartale 2012r., zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu uchwały przez Radę powiatu Braniewskiego o podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012.

DOFINANSOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE:

Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

Do 80% kosztów przedsięwzięcia, Ne więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak odwołania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. nr 96 poz. 861 z późn. zm.)

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij