(dokument archiwalny) Likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się technicznych.
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/ lub przekazywanie informacji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a
14-500 Braniewo
tel. 0 55 644 29 55

WYMAGANE DOKUMENTY:

Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (pobierz wniosek);
Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność;
Kopia dokumentów stwierdzających niepełnosprawność osób zamieszkałych z wnioskodawcą;
Aktualne zaświadczenie lekarskie zawierający szczegółowy opis schorzenia (czytelne w języku polskim);
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/ zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły
Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą;
Zaświadczenie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
Kopia dowodu osobistego;
Akt urodzenia dziecka ( w przypadku posiadania przez dziecko innego nazwiska niż opiekuna prawnego)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się :
osoby niepełnosprawne , jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie nie przysługuje :

osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu
jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak odwołania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.);

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij