(dokument archiwalny) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a
14-500 Braniewo
tel. 0 55 644 29 55

WYMAGANE DOKUMENTY:

Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osoby niepełnosprawnej (pobierz wniosek);
Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawnosć;
Zaświadczenie o miesięcznych dochodach netto Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą;
Wycena (kosztorys) lub faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych otrzymują

•osoby w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej

• osoby w wieku do ukończenia 16 lat, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby skorzystać z pomocy średni miesięczny dochód netto nie może przekroczyć

• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych. Średni dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych to dochód pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób; podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w który składany jest wniosek.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać do:

• 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

• 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra własciwego ds. zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby Niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI

do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak odwołania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie swiadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz srodki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1141).

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij