(dokument archiwalny) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a
14-500 Braniewo
tel. 0 55 644 29 55

WYMAGANE DOKUMENTY

Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
pobierz wniosek
pobierz zasady
Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
Oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność – do wglądu
Dowód osobisty

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.

INNE INFORMACJE:

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:

  1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  2. zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
  3. w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,
  4. wezmą udział w turnusie , który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  5. nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego ,
  6. posiadają średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:
   • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  7. wysokość dofinansowania wynosi:
   • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
   • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
   • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
   • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
   • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.
  8. Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej posiadającej I lub II grupę inwalidzka (odpowiednio znaczny lub umiarkowany stopień) przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat albo ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób oraz osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak odwołania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij