Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności:

 

  1. opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  2. współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  3. współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym, mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij