Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodzinie zastępczej niezawodowej (inni krewni oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. (art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 81 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.).

Rodzinie zastępczej Starosta może przyznać:

  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
  2. świadczenie na pokrycie:
    – niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
    – wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij