Wymogi formalno-prawne pełnienia pieczy zastęczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani do odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty 

 • podanie osób ubiegających się o kandydowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o nie korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach
 • zaświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem
 • oświadczenie dot. leczenia psychiatrycznego / odwykowego od uzależnień
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego o tym, że nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona bądź zawieszona

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2

Podstawa Prawna

 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r.
 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Opłaty

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz całość procedur wykonywanych przez PCPR jest bezpłatna.
Kandydaci ponoszą koszta związane z uzyskaniem stosownych zaświadczeń.

Inne informacje

Po spełnieniu takich warunków jak :

  • otrzymaniu pozytywnej opinii środowiskowej
  • pozytywnej ocenie psychologa

kandydaci kierowani są na szkolenie zgodnie z przepisami ustawy. Po odbyciu szkolenia i otrzymaniu zaświadczenia o jego ukończeniu dokonywana jest ostateczna kwalifikacja kandydatów co skutkuje wpisem do rejestru danych Starosty Braniewskiego i przekazaniem tej informacji do Sądu Rejonowego w Braniewie

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij