Prawa i uprawnienia rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o prawach dotyczących osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Piecza zastępcza w formie rodzinnej należy do zadań własnego powiatu.

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Starosta przy pomocy Centrum sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze:

 1. spokrewnione – tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będącymi wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 2. zawodowe lub niezawodowe tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

RODZICE ZASTĘPCZY MAJĄ PRAWO DO:

 1. reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym między innymi: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej, zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zgłaszanymi problemami,
 3. poradnictwa rodzinnego,
 4. terapii rodzinnej oraz wszelkich innych działań psychologicznych, pedagogicznych mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
 5. pracy socjalnej,
 6. wglądu w dokumentację dotyczącą umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka zgromadzoną przez pracownika socjalnego,
 7. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:

 • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Wysokość w/w świadczeń pomniejsz się o kwotę 50% dochodu dziecka, na który składają się otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek 200 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej Starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.

Rodzina zastępcza w pełnieniu swoich funkcji winna kierować się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij