Obowiązki rodzin zastępczych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887-ze zm.) narzuca na rodzinę zastępczą nowe obowiązki, a także konsekwencje związane z niewywiązywaniem się z powierzonej jej funkcji. Stanowią o tym poniższe informacje zawarte szczegółowo w poszczególnych artykułach w/w ustawy.

Dział III pod nazwą Piecza zastępcza zawiera przepisy ogólne dotyczące rodzin zastępczych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale I – piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:

 1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;
 2. przygotowanie dziecka do:
  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – bytowych:

Objęcie dziecka pieczą zastępczą następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Rodzina zastępcza w wypełnieniu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rozdział II zawiera poszczególne artykuły, w których zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2. Rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście.

Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie:

 1. czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu;
 2. nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu lub umowy.

W przypadku gdy rodzina zastępcza nie wypełnia swoich funkcji, lub wypełnia je niewłaściwie, starosta zawiadamia właściwy sąd.

WAŻNE!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zgodnie z art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 – ze zm.) osoby otrzymujące świadczenia pieniężne są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

W przypadku nie poinformowania naszego Centrum o w/w zmianie należy liczyć się z konsekwencjami postępowania, ponieważ zgodnie z art. 92 świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy „za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne” – które to mają istotny wpływ na wysokość przyznanego świadczenia.

Decyzję przyznającą świadczenia zmienia się lub uchyla, jeżeli rodzina zastępcza marnotrawi przyznane świadczenia. Rodziny zastępcze zobowiązane są do uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij