Klauzule społecznych w zamówieniach publicznych

Zdjęcie ze szkolenia nt. klauzuli spolecznych w zamówieniach publicznychDnia 15.10.2013 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które poprowadził pan Tomasz Schimanek – ekspert w tej dziedzinie.

Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie.

Podczas zebrania uczestnicy dowiedzieli się czym dokładnie są klauzule społeczne, jak można je stosować w praktyce oraz jaki jeszcze są bariery do pokonania w zakresie ich stosowania.

Zastosowanie zapisu klauzul społecznych daje możliwość stawiania dodatkowych wymagań potencjalnym wykonawcom zlecenia, które zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w innym dokumencie dotyczącym danego zlecenia mogą stwarzać dodatkowe możliwości np. dla osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, czy też innych mających trudność na rynku pracy.

Klauzule społeczne w znaczny sposób przyczyniają się do: aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, wyrównywania szans na rynku pracy, wsparcia idei rozwoju przedsiębiorczości społecznej, budowy wizerunku zamawiającego jako podmiotu społecznie wrażliwego.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy oraz członkowie Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w powiecie braniewskim.

Opracowała:
Katarzyna Nazar-Sekretarz Zespołu

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij