Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej

Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej z przedstawicielami ROPS w Olsztynie

szkolenie_20131030_754x462Dnia 30.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami jednostek pomocy społecznej oraz jednostek rynku pracy z terenu powiatu braniewskiego. Wśród uczestników była zarówno kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, pracownicy socjalni, jak i przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.

Szkolenie poprowadzili: Pani Grażyna Dziadowicz-Kulka – doradczyni ds. aktywnej integracji oraz innowacyjnych metod pracy z klientem pomocy społecznej, Pan Tomasz Igielski – doradca ds. partnerstw lokalnych oraz rozwoju pracy socjalnej oraz Pan Marek Jurzyński – doradca ds. tworzenia partnerstw na rzecz aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju ekonomii społecznej.

Głównymi tematami spotkania były: upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy działających na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, planowane zmiany w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz działania na rzecz aktywnej integracji oraz rozwoju ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Podczas szkolenia doradcy ROPS przedstawili modele pracy z młodzieżą wypracowane w województwie warmińsko-mazurskim, m.in. model pod nazwą „Miejsce między pokoleniowej aktywności”, model narzędzi dialogu, czy model ełcki zakładający holistyczne podejście do człowieka.

W dalszej kolejności przedstawiciele ROPS omówili założenia projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej. Określili założenia działań profilaktycznych, interwencyjnych oraz aktywizujących, które ma pełnić pomoc społeczna, a także możliwy termin obowiązywania zmian. Ponadto omówili możliwość zlecania usług socjalnych organizacjom pozarządowym oraz prawdopodobne efekty takich działań.

Ostatnią częścią spotkania było przedstawienie działań na rzecz aktywnej integracji oraz rozwoju ekonomii społecznej. Doradca ROPS Pan Marek Jurzyński przedstawił założenia perspektywy finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz korelację powyższego programu z programami krajowymi: Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Sporządziła: Aneta Koszewska

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij