Przedłużenie naboru do projektu

Braniewo 17.02.2014 r.

Przedłużenie naboru do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń przedłużona zostaje rekrutacja kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”
do dnia 03.03.2014 roku

W ramach projektu mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku od 15 do 30 roku życia,
  • zamieszkujące teren powiatu braniewskiego,
  • nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub status wychowanka pieczy zastępczej.

Szczególnie zapraszamy Panie!

Przypominamy również, że według regulaminu rekrutacji osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane na postawie kryteriów:

  • wysokość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny kandydata (60%),
  • niepełnosprawność występująca w rodzinie kandydata – nie dotycząca jego osoby (10%),
  • długotrwałe bezrobocie występujące w rodzinie kandydata (10%),
  • motywacja kandydata i zgodność zaplanowanych działań projektowych ze ścieżką edukacyjną kandydata (20%).

Informacji nt. projektu udziela koordynator – Aneta Koszewska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, pokój 104 lub telefonicznie pod numerem 55 644 29 55.
sporządził:
Aneta Koszewska
koordynator projektu

 

zatwierdził:
Małgorzata Dunajska
 Kierownik PCPR w Braniewie

 

do pobrania:

Informacja o przedłużeniu naboru w pliku pdf

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij