„Warsztaty współpracy … na rzecz rodziny w powiatach”

Relacja z przebiegu szkolenia przeprowadzonego przez doradcę ROPS Tomasza Igielskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

"Warsztaty współpracy ... na rzecz rodziny w powiatach"

Dnia 20.11.2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego pod tytułem: „Warsztaty współpracy asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych w pracy na rzecz rodziny w powiatach”. Prowadzącym był pan Tomasz Igielski – doradca ds. partnerstw lokalnych oraz rozwoju pracy socjalnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy socjalni i asystenci rodziny zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni z tut. Centrum.

Pierwszym etapem szkolenia było przedstawienie się wszystkich uczestników oraz opowiedzenie o jednym sukcesie, jaki udało się im uzyskać w pracy zawodowej. Następnie wszyscy uczestnicy określali, jakie „produkty” wytwarzają jednostki pomocy społecznej. Wśród nich znalazły się przede wszystkim udzielane zasiłki, pomoc rzeczowa, wiedza, poradnictwo specjalistyczne. Według trenera prowadzącego szkolenie system pomocy społecznej rozlicza jednostki pomocy społecznej nie z efektów pracy, ale z zasad ich realizacji (zgodność z prawem, przepisami, prawidłowa interpretacja przepisów). Wzorową byłaby sytuacja, gdyby więcej czasu poświęcić na badanie efektów pracy, np. w jaki sposób zostały przez klientów OPS spożytkowane wydane artykuły żywnościowe. Natomiast ideą przyszłości jest, aby każdy klient korzystający z pomocy społecznej po usamodzielnieniu się „spłacił swój dług” wobec lokalnej społeczności, czy instytucji np. poprzez świadczenie pomocy innym osobom pozostającym w trudnej sytuacji.

W kolejnym etapie szkolenia pracownicy pomocy społecznej zostali podzieleni na trzy grupy: pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kadrą PCPR. Każda z grup miała za zadanie wykonać planszę odzwierciedlającą trzy obszary ich działań: zadania, ograniczenia, współpraca (z kim, na jakich warunkach?). Po wykonaniu zadania każda z grup zaprezentowała swoje przemyślenia.

Na podstawie prezentacji dokonanych przez przedstawicieli uczestników szkolenia można zauważyć, że każda z grup zawodowych jako ograniczenia wskazała głównie niskie zarobki, brak zaplecza lokalowego oraz brak dostępu do specjalistów (psychologowie, psychiatrzy, prawnicy), z którymi kontakt ułatwiłby pracę z klientem. Każda z grup zauważyła też problemy, jakie występują we współpracy z kuratorami sądowymi oraz sądami. W związku z powyższym prowadzący zaproponował, aby w niedalekiej przyszłości zorganizować kolejne spotkanie szkoleniowe dotyczące metodyki pracy pracowników pomocy społecznej oraz zaprosić na nie kuratorów sądowych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia wyrazili zainteresowanie udziałem w drugim spotkaniu szkoleniowym.

Sporządziła:
Aneta Koszewska
20.11.2014

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij