Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Braniewo, dnia 15.04.2015r

PCPR.1100.1.2015

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
głównego księgowego

 1. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
 2. Wymagania niezbędne:
  a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202) oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

   • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
   • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.
 3. Wymagania dodatkowe:
   • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
   • znajomość przepisów samorządowych,
   • znajomość przepisów podatkowych,
   • znajomość przepisów płacowych,
   • znajomość przepisów ZUS,
   • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
   • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych PCPR w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planami finansowymi, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczani inwentaryzacji,
   • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   • realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • analiza środków przydzielonych z budżetu, opracowywanie projektów i wykonywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a także kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz ich zmian,
   • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych PCPR,
   • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
   • prowadzenie rozliczeń bankowych,
   • opracowywanie budżetu,
   • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
   • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON w układzie syntetycznym i analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
   • doskonalenie metod pracy,
   • prowadzenie spraw z rachubą wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
   • prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • prowadzenie obsługi księgowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
   • rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
   • rozliczanie inwentaryzacji majątku rzeczowego jednostki,
    a. prowadzenie księgi inwentarzowe,
    b. prowadzenie ewidencję środków trwałych i nalicza ich amortyzację,
    c. prowadzenie na bieżąco kartoteki ilościowo-wartościowe majątku rzeczowego jednostki,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w miesiącu marcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Braniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
 6. Warunki pracy:
  a) czas pracy – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo,
  b) praca w biurze.
 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) list motywacyjny,
  2) curriculum vitae,
  3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4) oświadczenie kandydata złożone w trybie art.233 Kodeksu karnego o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  b) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
  5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
  6) kopia dowodu osobistego,
  7) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego
  8) dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)
 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1) wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy”. Termin składania dokumentów do dnia 4 maja 2015 do godz. 15:30.
  2) oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
  3) kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, a także na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2.
  5) informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela: Pani Małgorzata Dunajska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Tel. (55) 6442955.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Małgorzata Dunajska

 

[dodano: 14-05-2015r.]

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:  główny księgowy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Gierwatowska zam. Braniewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Gierwatowska spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Małgorzata Dunajska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij