Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc (2016)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w okresie od września do grudnia 2016r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Braniewie w godzinach popołudniowych.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r.

CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec innych członków rodziny. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez
  • przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ø Program realizowany jest w małej 9-14 osobowej grupie warsztatowej. Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału w Programie i 12 czterogodzinnych sesji grupowych.
Ø Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej, jako działanie intencjonalne oraz uświadomieniu uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych. Bardzo istotnym elementem tej formy oddziaływań jest nauka umiejętności stosowania tzw. „przerwy na ochłonięcie”, której celem jest rozładowanie napięcia gromadzącego się w trakcie trwania konfliktu tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nie raniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby.
Ø Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.
Ø Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

Z A P I S Y:
Zgłaszać można się osobiście, poprzez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego, kuratorzy, sąd, zespoły interdyscyplinarne, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w biurze

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pl. Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo

osoba do kontaktu:
Wanda Zając tel. 55 644 29 55 wew. 204

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij