Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Braniewo, dnia 20-10-2016r.

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów). W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

  • uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobiegania wyczerpaniu i wypaleniu.

Harmonogram grupy wsparcia dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz niezawodowych

• 20 października 2016r.
• 17 listopada 2016r.
• 8 grudnia 2016r.

w godzinach od 15,30 do 17,30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij