Odpowiedzialność w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka

Relacja ze szkolenia „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

Przemoc w rodzinie to coraz częstsze zjawisko, o którym słyszymy zarówno w mediach, np. telewizja, gazety, ale i w naszym najbliższym otoczeniu. Przemoc często jest wynikiem nadużywania alkoholu, bezrobocia i braku środków finansowych na utrzymanie, ale również to częsty efekt wychowywania się w środowisku, w którym zachowania przemocowej są normą.

Jedynie współpraca różnych instytucji, placówek, organizacji pozarządowe daje gwarancję, że osoba, rodzina doświadczająca przemocy otrzyma wszechstronną pomoc i komplementarne wsparcie różnych podmiotów działających w sferze „przeciwdziałania przemocy domowej”.

Dnia 20 października 2016 roku odbyło się zorganizowane przez tut. Centrum szkolenie pt. „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka”. Uczestniczyli w nim m.in. pedagodzy, psycholodzy ze szkół, wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Szkolenie poprowadzili funkcjonariusz policji Jarosław Graman i prawnik Piotr Puchalski.

Kierownik PCPR z prowadzącymi szkolenie "Odpowiedzialność w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka"

Kierownik PCPR z prowadzącymi szkolenie „Odpowiedzialność w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

W pierwszej części spotkania wszystkich przybyłych powitała pani Małgorzata Dunajska kierownik PCPR. Następnie głos zabrała pani Wanda Zając, zatrudniona w tut. Centrum na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, która przedstawiła założenia programu realizowanego przez PCPR tj. programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Jednostki ośrodków pomocy społecznej, a zwłaszcza zespoły interdyscyplinarne zaproszono do współpracy i kierowania „sprawców przemocy domowej” do udziału w tym programie.

Następnie prowadzący szkolenie dokonali przypomnienia definicji zjawiska przemocy, jego form, cyklu oraz skutków, jakie zachodzą w sferze fizycznej i psychicznej osoby doznającej przemocy. Omówiona została również procedura tzw. Niebieskiej Karty. Prawnik przedstawił obowiązki funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcje publiczne oraz konsekwencje ich niedopełnienia. Omówił również akty prawne, z których wynika obowiązek przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka. Prowadzący podczas szkolenia odwoływali się do wielu sytuacji, z którymi spotkali się w swojej pracy zawodowej, form wsparcia osób doznających przemocy oraz efektów tych działań.

Uczestnicy szkolenia "Odpowiedzialność w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka"

Uczestnicy szkolenia „Odpowiedzialność w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

Podsumowaniem szkolenia było stwierdzenie, że krzywdzeniem dziecka jest także bezczynność instytucji i społeczeństwa, w sytuacji, która deprymuje prawa dzieci i zakłóca ich rozwój. Ważna jest każda reakcja i wszelki sprzeciw wobec przemocy. Prowadzący wysnuli też wspólny wniosek, że w obszarze przeciwdziałania przemocy niezbędni są specjaliści o charakterze tzw. „pomocowca”, czyli osoby otwarte, komunikatywne, empatyczne, życzliwie nastawione i potrafiące wzbudzić zaufanie osoby doznającej przemocy.

sporządziły: Małgorzata Dunajska, Aneta Chruściel

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij