Ogłoszenie o naborze kandydatów na lekarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na lekarzy – członków składu orzekającego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie informuje, że poszukuje pilnie lekarzy – członków składu orzekającego o specjalizacji:
1. Neurolog.
2. Reumatolog.
3. Ortopeda.
4. Okulista.
5. Psychiatra.

1. Wymagania:
– wykształcenie wyższe medyczne,
– prawo wykonywania zawodu,
– co najmniej I stopień specjalizacji,
Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1110).

2. Zadania lekarza w Zespole:

  • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
  • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
  • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
    – orzeczeń o niepełnosprawności,
    – orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

3. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Skierowanie na ww. szkolenie wystawia Przewodniczący Powiatowego Zespołu.

4. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje zapłatę.
5. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14–500 Braniewo w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku.
6. Szczegółowe informacje Jolanta Janulewicz, sp. ds. kadr PCPR, tel. 55 644 29 55 wew. 201.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij