Sprawozdanie z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.

 Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy w Powiecie Braniewskim był realizowany poprzez trzy cele operacyjne:

 1. Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy.
 2. Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej.
 3. Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak aby pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy” realizowało następujące zadania:

 1. Podczas regularnie odbywających się posiedzeń komisji ds. oceny dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz ds. oceny rodziny zastępczej (zgodnie z  terminami zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: tj. Dz. U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.), koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozdawali rodzinom zastępczym, pedagogom szkolnym i zaproszonym gościom ulotki opracowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o tematyce przeciwdziałania i formach udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej.
 2. W 2016 roku na stronie internetowej tut. Centrum upubliczniono dwanaście informacji dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Włączenie się w 2016 roku w kampanię społeczną „Stop przemocy – opuść ręce, przytul”. Data: 10 czerwca 2016 r. Miejsce: Plac przed BCK. Organizatorzy: Braniewskie Centrum Kultury i Zespół Interdyscyplinarny działający przy MOPS w Braniewie, partnerzy przedsięwzięcia: MOPS Braniewo, GOPS Braniewo, Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta Braniewa, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Braniewa, PCPR Braniewo. Podczas kampanii uczestnicy zaprezentowali plakaty odnoszące się do przeciwdziałania zjawisku przemocy, wykonali układ „Pajęczynę” symbolizującą sieć wsparcia tworzącego się, gdy mówimy głośno innym o przemocy w rodzinie, młodzież z Braniewskiego Centrum Kultury zaprezentowała pantomimę dot. przemocy w rodzinie. Zakończeniem kampanii był przemarsz uczestników przez miasto z samodzielnie wykonanymi transparentami i plakatami.
 4. Włączenie się w 2016 roku w realizację ogólnoświatowej kampanii „Biała wstążka”. Zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziału w tzw. Dniu Otwartych Drzwi. Tut. Centrum zorganizowało dyżur specjalistów dnia 1 grudnia 2016 roku w godzinach od 07:30 do 18:15. Porad osobom dotkniętym przemocą będą udzielać: w godzinach od 07:30 do 15:30 pracownik socjalny, natomiast w godzinach od 15:15 do 18:15 prawnik.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej” realizowało następujące zadania:

 1. Prowadzenie i finansowanie działalności funkcjonującego przy PCPR Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Podstawowym celem funkcjonowania poradnictwa jest wsparcie osób i rodzin w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, a w szczególności łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych, przywracanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w unormowaniu sytuacji prawnej rodzin oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii. Udzielana pomoc w głównej mierze skupia się na eliminacji negatywnych zjawisk spowodowanych uzależnieniem od alkoholu, przemocą w rodzinie oraz problemami społecznymi. W 2016 roku udzielono 146 porad prawnych, w tym 16 dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 2. Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2014-2020 jednostki samorządu terytorialnego na poziomie powiatu są zobowiązane do przesyłania informatora teleadresowego właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom do dnia 15 lipca każdego kolejnego roku. Niniejszy informator został również upubliczniony na stronie internetowej tut. Centrum.
 3. Upublicznienie na stojakach w siedzibie PCPR i na tablicach ogłoszeń ulotek i broszur z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udostępnianie bazy instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy. Na bieżąco aktualizowany jest katalog dostępnych broszur i ulotek i powiększany o kolejne pozycje. Udostępniane są m.in. broszury opracowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o tematyce przeciwdziałania i formach udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej, broszura opracowana przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie oraz broszury wydane przez Centrum Praw Kobiet. Upublicznienie na tablicach ogłoszeń PCPR plakatów w ramach akcji społecznej prowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz ulotek informacyjnych Stowarzyszenia Niebieska Linia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak aby pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna realizowało następujące zadania:

 1. Pracownik PCPR – starszy specjalista pracy socjalnej był w 2016 roku członkiem grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie. Regularnie brał udział w spotkaniach grupy roboczej, uczestniczył w omawianiu sytuacji życiowej ofiar oraz sprawców przemocy i wspólnie z pozostałymi członkami poszukiwał rozwiązań trudnej sytuacji życiowej osób doświadczających przemocy domowej.
 2. Szkolenia kadry pracowniczej PCPR z zakresu przeciwdziałania przemocy w

            W 2016 roku następujący pracownicy podnosili swoje kwalifikacje:

 • dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez PCPR w dniu 20.10.2016 r. pt. „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” prowadzone przez funkcjonariusza policji i prawnika. Prowadzący szkolenie dokonali przypomnienia definicji zjawiska przemocy, jego form, cyklu oraz skutków, jakie zachodzą w sferze fizycznej i psychicznej osoby doznającej przemocy. Omówiona została również procedura tzw. Niebieskiej Karty. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie są obowiązki funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcje publiczne oraz konsekwencje ich niedopełnienia. Poznali również akty prawne, z których wynika obowiązek przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka.
 • starszy specjalista pracy socjalnej uczestniczył w konferencji wojewódzkiej pn. „Praca nad zmianą osoby stosującej przemoc w rodzinie”, która odbyła się 08.11.2016 r. w Olsztynie. Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie z uwzględnieniem prowadzenia kontaktu motywującego do zmiany oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
 1. W 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie prowadzono następujące szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tematów pokrewnych:
 • szkolenie z dnia 15.06.2016 r. współorganizowane z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie pt. „Skutki określonych postaw rodzicielskich”. W szkoleniu udział wzięli: rodzice zastępczy, dyrektorzy i pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i PCPR, kuratorzy sądowi oraz 6 rodzin zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie wytypowane przez pracowników socjalnych. Podczas godzinnego szkolenia prowadzonego przez psychologa z PPP ok. 60 osób mogło zdobyć wiedzę z zakresu postaw rodzicielskich oraz stosowanych metod wychowawczych.
 • szkolenie z dnia 20.06.2016 r. „Wpływ traumy na rozwój dziecka” dedykowane dla rodzin zastępczych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczone są dzieci z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinach biologicznych. Szkolenie              to miało za cel podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zmagania się         z problemami wychowawczymi wynikającymi z przeżytych traum dzieci oraz niewłaściwych metod wychowawczych stosowanych przez rodziców biologicznych. Rodziny zastępcze i wychowawcy w placówkach są narażeni na skutki  przemocy w rodzinie, jakiej zaznały dzieci. Szkolenie poprowadzone przez psychologów ukończyło 35 osób, w tym: 15 rodziców zastępczych, 2 prowadzących rodzinny dom dziecka, 12 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 pracowników PCPR.
 • szkolenie z dnia 20.10.2016 r. „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” skierowane do: pedagogów, psychologów ze szkół, wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kadry kierowniczej szkół. Szkolenie poprowadzili funkcjonariusz policji Jarosław Graman i prawnik Piotr Puchalski. W dwugodzinnym szkoleniu uczestniczyły 43 osoby.
 • szkolenie z dnia 20.10.2016 r. pn. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, które zostało zrealizowane w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie. Szkolenie zostało przeprowadzone w godzinach od 13:30 do 15:30 przez dwóch psychologów i było skierowane do wychowanków placówki w wieku powyżej 11 roku życia. Uczestniczyło w nim 14 wychowanków. Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:
  – definicja przemocy rówieśniczej – czym jest i jak się przejawia
  – cyberprzemoc
  – prezentacja przemocy na podstawie filmu – omówienie filmu
  – ofiara – uczucia osoby doświadczającej przemocy oraz omówienie czynników, które powstrzymują od szukania pomocy
  – dynamika zjawiska przemocy rówieśniczej i przemoc rówieśnicza w świetle prawa
  – pomoc – jak reagować, kiedy doświadczasz przemocy, gdzie zwrócić się o pomoc, jak reagować, kiedy jesteś świadkiem przemocy.
 • szkolenie z dnia 25.10.2016 r. pn. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, które zostało zrealizowane w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Szkolenie zostało przeprowadzone w godzinach od 13:00 do 15:00 przez dwóch psychologów i było skierowane do wychowawców zatrudnionych w placówce. Uczestniczyło w nim 10 wychowawców. Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:
  – główne teorie wyjaśniające źródło agresji
  – formy agresji
  – identyfikacja czynników wpływających na zachowania agresywne
  – cechy ofiary przemocy rówieśniczej
  – formy pracy i pomocy dla ofiary przemocy
  – dziecko impulsywne, przejawiające zachowania agresywne
  – pomoc dziecku impulsywnemu
  – praca ze świadkami przemocy rówieśniczej
 • szkolenie z dnia 05.11.2016 pt. „Agresja, przemoc wychowanków pieczy zastępczej. Praca z wychowankiem rodziny zastępczej przejawiającym zachowania agresywne”, które było dedykowane rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu braniewskiego. Szkolenie trwające od godziny 09:00 do 14:00 poprowadziło dwóch psychologów. Uczestniczyło w nim 13 rodziców zastępczych. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
  –  złość, agresja, przemoc – definicje
  – główne teorie wyjaśniające źródło agresji
  – identyfikowanie czynników wpływających na zachowania agresywne (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media)
  – czynniki chroniące przed występowaniem zachowań agresywnych (przykłady działań rodziców i opiekunów prowadzące do osłabiania i niwelowania zachowań agresywnych u dzieci)
  – deficyty w sferze społecznej, poznawczej, emocjonalnej u dziecka impulsywnego – plan działania wspomagający rozwój w wybranych sferach rozwoju
  – zachowania agresywne w kontekście procesu przeżywania żalu po stracie przez dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
  – problemy wieku dorastania – „pyskujący nastolatek”
 • szkolenie z dnia 10.11.2016 r. pn. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, które zostało zrealizowane w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Szkolenie zostało przeprowadzone w godzinach od 13:30 do 15:30 przez dwóch psychologów i było skierowane do wychowanków placówki w wieku powyżej 11 roku życia. Uczestniczyło w nim 7 wychowanków. Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:
  – definicja przemocy rówieśniczej – czym jest i jak się przejawia
  – cyberprzemoc
  – prezentacja przemocy na podstawie filmu – omówienie filmu
  – ofiara – uczucia osoby doświadczającej przemocy oraz omówienie czynników, które powstrzymują od szukania pomocy
  – dynamika zjawiska przemocy rówieśniczej i przemoc rówieśnicza w świetle prawa
  – pomoc – jak reagować, kiedy doświadczasz przemocy, gdzie zwrócić się o pomoc, jak reagować, kiedy jesteś świadkiem przemocy.
 1. Programy korekcyjno-edukacyjne w 2016 roku. Ogłoszenie o realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego zostało upublicznione na stronie internetowej www.pcprbraniewo.pl dnia 31.05.2016. Również dnia 31.05.2016 informacje o prowadzonym naborze wraz z dołączonym wzorem oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do programu zostały rozesłane do ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. Informacja została wysłana zarówno pocztą tradycyjną, jak i drogą e-mail. Informacja o naborze została przesłana pocztą tradycyjną dnia 31.05.2016 r. do prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Braniewie oraz NZOZ „Puls” w Braniewie. Realizacja programu rozpoczęła się dnia 04.10.2016 i trwała do 24.11.2016r. W ramach programu zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny – programem DULUTH. Do udziału w zajęciach zgłoszono 18 osób, 11 zostało zakwalifikowanych, a 10 przystąpiło do udziału w programie. Zajęcia ukończyło 10 osób. Łącznie przeprowadzono 60 godzin zajęć, w tym 18 indywidualnych i 42 grupowych. Program korekcyjno-edukacyjny prowadziło dwóch trenerów: Dorota Hołownia i Krzysztof Kisiel.

Sporządziła: Aneta Chruściel

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij