Likwidacja barier technicznych oraz w komunikowaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania , odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Plac Piłsudskiego 2, pok. Nr 104a

14-500 Braniewo

Tel. 55 644 29 55 wew.201

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej likwidacji barier w komunikowaniu się
  • Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej likwidacji barier technicznych
  • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
  • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób ( oryginał do wglądu)
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy, zawierające szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające wykonanie prac z zakresu likwidacji barier( czytelne w języku polskim)
  • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły
  • Zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
  • Kopia dowodu osobistego Wnioskodawcy( oryginał do wglądu)
  • Akt urodzenia dziecka( w przypadku posiadania przez dziecko innego nazwiska niż opiekuna prawnego)
  • Zaświadczenie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

O dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadań z zakresu likwidacji barier technicznych oraz w komunikowaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub  w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem , mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi   z niepełnosprawności.

 DOFINANSOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE:

 Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

 Do 95% kosztów przedsięwzięcia, Nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 TRYB ODWOŁAWCZY:

 Brak odwołania

 PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U z 2015 poz. 926)

 

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij