Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina objęta jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, może również skorzystać w naszym Centrum z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga, pracownika socjalnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  -zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz
  -opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym ze w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  -rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  -właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  -wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14-500 Braniewo, ul. Plac Piłsudskiego 2
tel. 55 644–29–55

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij