Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w miesiącu listopadzie zrealizowało dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy przeprowadzone przez dwóch psychologów.

Dnia 27.11.2017 roku odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu braniewskiego. Głównym celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat rodzajów przemocy oraz uświadomienie, że stosowanie przemocy wobec kogokolwiek jest równoznaczne z łamaniem prawa. Podczas warsztatów uczestnicy prezentowali własne stanowiska wobec stereotypowych przekonań na temat przemocy i nierówności kobiet i mężczyzn oraz dopasowali przejawy zachowań przemocowych do konkretnych rodzajów przemocy. Ćwiczenie pokazało, że młodzież potrafi klasyfikować zachowania przemocowe, jednakże pojęcie „zaniedbania” jako jednego z rodzajów przemocy jest im zupełnie obce.

Dnia 29.11.2017 roku zorganizowaliśmy szkolenie warsztatowe pn. „Praktyczne podejście do problemu przemocy w rodzinie” skierowane do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników pedagogicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie warsztatów uczestnicy prezentowali własne stanowiska nt. stereotypowych przekonań na temat przemocy, a także dokonywali charakterystyki osoby stosującej przemoc oraz osoby doświadczającej przemocy. W drugiej części szkolenia prowadzący wyświetlili dwa filmy zawierające się w nurcie kampanii edukacyjnej przeciwdziałania przemocy oraz przedstawili metody pracy z młodzieżą (zwłaszcza wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych) ujawniającą zachowania przemocowe – w tym autodestrukcyjne.

Podczas końcowej dyskusji uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia zawodowe w zakresie udzielania pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie oraz wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnym szkoleniu pogłębiającym tematykę metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami więzi przejawiającymi zachowania agresywne. Szkolenie o powyższej tematyce planujemy zorganizować w kolejnym roku.

sporządziła: Aneta Chruściel
Braniewo 30.11.2017 roku

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij