Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy za rok 2017

Braniewo 23.02.2018r.

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.

 

Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy w Powiecie Braniewskim był realizowany poprzez trzy cele operacyjne:

  1. Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy.
  2. Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej.
  3. Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak aby pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy” realizowało następujące zadania:

a) W 2017 roku na stronie internetowej tut. Centrum upubliczniono pięć informacji dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) Włączenie się w 2017 roku w realizację ogólnoświatowej kampanii „Biała wstążka”. Zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziału w tzw. Dniu Otwartych Drzwi. Tut. Centrum zorganizowało dyżur specjalistów dnia 4 grudnia 2017 roku w godzinach od 08:00 do 15:00. Porad osobom dotkniętym przemocą udzielali: w godzinach od 08:00 do 15:00 pracownik socjalny, natomiast w godzinach od 09:00 do 12:00 prawnik. W 2017 roku z poradnictwa skorzystały 3 osoby.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej” realizowało następujące zadania:

a) Prowadzenie i finansowanie działalności funkcjonującego przy PCPR Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Podstawowym celem funkcjonowania poradnictwa jest wsparcie osób i rodzin w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, a w szczególności łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych, przywracanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w unormowaniu sytuacji prawnej rodzin oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii. Udzielana pomoc w głównej mierze skupia się na eliminacji negatywnych zjawisk spowodowanych uzależnieniem od alkoholu, przemocą w rodzinie oraz problemami społecznymi. W 2017 roku udzielono 232 porad prawnych, w tym 30 porad dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

b) Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2014-2020 jednostki samorządu terytorialnego na poziomie powiatu są zobowiązane do przesyłania informatora teleadresowego właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom do dnia 15 lipca każdego kolejnego roku. Niniejszy informator został również upubliczniony na stronie internetowej PCPR.

c) Upublicznienie na stojakach w siedzibie PCPR i na tablicach ogłoszeń ulotek i broszur z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udostępnianie bazy instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy. Na bieżąco aktualizowany jest katalog dostępnych broszur i ulotek i powiększany o kolejne pozycje. Udostępniane są m.in. broszury opracowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o tematyce przeciwdziałania i formach udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej, broszura opracowana przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie oraz broszury wydane przez Centrum Praw Kobiet. Upublicznienie na tablicach ogłoszeń PCPR plakatów w ramach akcji społecznej prowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz ulotek informacyjnych Stowarzyszenia Niebieska Linia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  „Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak aby pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna realizowało następujące zadania:

a) Szkolenia kadry pracowniczej PCPR z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

W 2017 roku następujący pracownicy podnosili swoje kwalifikacje:
pięciu pracowników wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez PCPR w dniu 31.10.2017 r. pt. „Mądre wychowanie – egzekwowanie zasad, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych” prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Prowadzący szkolenie przedstawił rodzaje konfliktów oraz je scharakteryzował, przedstawił też zasady efektywnej komunikacji jako jednego ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogli przećwiczyć techniki efektywnego komunikowania się. Omówione zostały ponadto zasady mediacji rodzinnych oraz formy ich prowadzenia.
dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyło w konferencji pt. „Z nami bezpieczniej – rodzina i szkoła wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i światów wirtualnych” organizowanej przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie. Podczas konferencji wykłady prowadzili m.in. wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie poruszający tematykę: Teoretycznego i empirycznego kontekstu zagrożeń świata wirtualnego, poruszania się dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym, zależności urbanizacji od możliwości rozwinięcia niechemicznych uzależnień oraz zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście refleksji pedagogicznej.
sześciu pracowników tut. Centrum uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez PCPR pod nazwą: „Praktyczne podejście do problemu przemocy w rodzinie”. Odbiorcami warsztatów byli pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy pedagogiczni z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzącymi szkolenie byli psychologowie Pani Anna Mróz-Kaźmierczak oraz Pan Szymon Kaźmierczak. W warsztatach uczestniczyło łącznie 11 osób. Pierwszym zadaniem uczestników była prezentacja własnego stanowiska wobec stereotypowych przekonań na temat przemocy i nierówności kobiet i mężczyzn. W dalszej części uczestniczki za pomocą trzech głównych cech charakteryzowały osobę stosującą przemoc oraz osobę doświadczającą przemocy. W trakcie warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Ich zadaniem było określenie przyczyn powstawania zachowań przemocowych. Wśród przyczyn wymienione zostały takie, jak: wzorce z domu rodzinnego, choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia więzi, konflikty i nieumiejętność ich rozwiązania. W trakcie omawiania ćwiczenia prowadzący zwrócili uwagę, że osoby stosujące przemoc jako główny czynnik podają zawsze alkohol. Jednakże stosowanie jakichkolwiek używek nie może uzasadniać zachowań przemocowych. Następnie prowadzący wyświetlili dwa filmy zawierające się w nurcie kampanii edukacyjnej przeciwdziałania przemocy. Prezentacje w jednoznaczny sposób wskazywały na zależność wzorców rodzinnych w sytuacji zachowań przemocowych. Ostatnią częścią spotkania warsztatowego było przedstawienie uczestnikom przyczyn i teorii zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Prowadzący przedstawili również metody pracy z młodzieżą (zwłaszcza wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych) ujawniającą zachowania przemocowe – w tym autodestrukcyjne.

b) W 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie prowadzono jedno szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odbiorcami warsztatów byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu braniewskiego w wieku powyżej 13 roku życia. Prowadzącymi szkolenie byli psychologowie Pani Anna Mróz-Kaźmierczak oraz Pan Szymon Kaźmierczak. W warsztatach uczestniczyło łącznie 13 osób. Pierwszym zadaniem uczestników była prezentacja własnego stanowiska wobec stereotypowych przekonań na temat przemocy i nierówności kobiet i mężczyzn. W trakcie warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Ich zadaniem było określenie rodzajów przemocy oraz dopasowanie przejawów zachowań przemocowych do konkretnych rodzajów przemocy. Ćwiczenie pokazało, że młodzież potrafi klasyfikować zachowania przemocowe, jednakże pojęcie „zaniedbania” jako jednego z rodzajów przemocy jest im zupełnie obce. Następnie prowadzący wyświetlili dwa filmy zawierające się w nurcie kampanii edukacyjnej przeciwdziałania przemocy. Zadaniem młodzieży było określenie celów twórców filmów oraz ich własnych odczuć. Ostatnią częścią spotkania warsztatowego było przedstawienie uczestnikom konsekwencji za stosowanie przemocy przewidzianych w kodeksie karnym oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzący zachęcali młodzież do podejmowania działań w sytuacji doświadczania przemocy oraz w sytuacji byciu świadkiem zachowań przemocowych. Wśród działań przeciwdziałających przemocy rówieśniczej uczestnicy wskazali przede wszystkim: powiadomienie osoby dorosłej (rodzica, opiekuna, wychowawcy, pedagoga). Głównym celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat rodzajów przemocy oraz uświadomienie, że stosowanie przemocy wobec kogokolwiek jest równoznaczne z łamaniem prawa.

c) Programy korekcyjno-edukacyjne w 2017 roku. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany był w terminie od 28.09.2017r. do 16.11.2017r. Kwalifikacja osób biorących udział w ww. programie została dokonana na podstawie otrzymanych zgłoszeń z ośrodków pomocy społecznej lub od kuratorów. Zaproszenia do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym zostało wysłane do 15 osób. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów wykonanych przez psychologa i pedagoga ostatecznie do udziału w programie zakwalifikowano 11 osób. Ostatecznie program rozpoczęło 9 uczestników, a 6 z nich otrzymało zaświadczenie ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu po 4 h dydaktyczne w formie grupowej. Przeprowadzane były przez wykwalifikowanych trenerów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-

 

Sporządziła: Aneta Chruściel, Monika Wołodko

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij