PZOoN – ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie przez e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pcprbraniewo.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

  • przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydawania orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych/ legitymacji osoby niepełnosprawnej,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Art. 6 ust. 1 lit. c) i Art. 6 ust. 2 lit. b) RODO w związku z 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności zapisami § 3 ust. 1 pkt. 1 i § 2 pkt. 1; § 6 ust. 1 i 2; § 7 ust. 4;  § 13 ust. 1,2 i 3, § 20 ust. 1,2,3,4,5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.; § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
  • zgoda osoby której dane dotyczą –  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, innym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, ośrodkom pomocy społecznej, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Poza tym dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. sąd, policja).

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po roku, w którym orzeczenie utraciło ważność, 10 lat w przypadku karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa: wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej, legitymacji osoby niepełnosprawnej

W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o:

  • dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 15 RODO,
  • sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij