Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie przez e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pcprbraniewo.pl lub pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

  • wykonywanie zadań z zakresu pieczy zastępczej,
  • umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • zakwalifikowania osób do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Braniewie,
  • przeprowadzenia postępowania dotyczącego przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz w uzyskaniu zatrudnienia i w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 9 ust. 2 lit. b)RODO w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dokumentację sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.

W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o:

  • dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 15 RODO,
  • sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

 Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij