Organizacja i realizacja zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych-edukacyjnych-twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i realizacji zajęć opiekuńczo- sportowo-rekreacyjnych – edukacyjnych – twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny zastępcze biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych i wspierających uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Poniżej dokumentacja zamówienia.

Termin składania ofert to 08.02.2019 r. godz. 09.00.

do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty wraz załącznikami

[dodano 08-02-2019 r.]

Protokół z otwarcia ofert

 

[dodano 13-02-2019 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij