Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie dostawy sprzętu komputerowego

Tytuł ogłoszenia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w UZP
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie Oferenta z dnia 22 lipca 2020 r.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij