Wyrównywanie różnic między regionami

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

 

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021roku. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2020r. do 01 marca 2021r., natomiast wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane są w sposób ciągły.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – na likwidację barier transportowych,
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszar G – skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:

1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne, o dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 270 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270 000,00 zł dla autobusów;

      O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 

5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

6. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, o dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Tekst programu oraz procedury jego realizacji zamieszczone są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl pod następującym adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

                        Jednocześnie informujemy, że ewentualne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 17 lutego 2021roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Bliższych informacji udziela pani Jolanta Janulewicz tel. 55 644 29 55 wew.208.

do pobrania:

Wniosek dla jednostek powiatu

Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij