Harmonogram realizacji projektu: RPO 2014-2020 – projekt konkursowy dedykowany Covid-19

Numer projektu: RPWM.11.02.03-28-0027/20

Tytuł projektu: „Wsparcie instytucji zajmujących się opieka nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego”

Oś priorytetowa 11 włączenie społeczne

Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe

 

                   Powiat Braniewski w okresie od października do marca 2021r. realizuje projekt pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego”. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Braniewie. Środki na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług wspierających osoby przebywające w instytucjach, które na terenie powiatu braniewskiego zajmują się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie personelu w tych instytucjach.

W ramach Projektu wsparciem zostaną objęte:

  • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie,
  • Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku,
  • Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

 Placówki otrzymają wsparcie w postaci: przygotowania miejsc odbywania kwarantanny dla osób, które chcąc chronić rodziny nie mogą wrócić do domu, pomocy psychologicznej  i terapeutycznej, doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, zakupu i przeprowadzenia testów na COVID-19, zakup sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii.

 

Wartość projektu ogółem 365 093,92zł, wkład UE 310 329,89 zł, wkład własny 18 499,46 zł.

 

do pobrania:

Harmonogram realizacji projektu RPO 2014-2020 Covid-19 na lata 2020-2021

Harmonogram realizacji projektu Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij