Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

Zarządzenie Nr 6
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Braniewie
z dnia 27 marca 2020 r

w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
w powiecie braniewskim”

§ 1

Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 25 Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia: „Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Załącznik nr 1 do zasad i kryteriów dofinansowania: Skala punktowania dla wniosków o likwidację barier architektonicznych

Załącznik nr 2 do zasad i kryteriów dofinansowania: Skala punktowania dla wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij