Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

O G Ł O S Z E N I E

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO

ZAPRASZA

do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.

Niniejszy projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”, wraz z formularzami, dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiat-braniewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat-braniewo.pl, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie www.pcprbraniewo.pl lub do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, pok. 104.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 roku w następującej formie:

1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 r.,

2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy złożyć
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 18 października do 10 listopada 2021 r.

Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiada Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

 

Link do Uchwały Nr 411/2021 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij