Ogłoszenie o konkursie na powierzenie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Uchwała Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Braniewski informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wybrane zostały następujące oferty:

  1. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4.

    Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 1.000.800,00 zł.

  2. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4.

    Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 1.167.600,00zł.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij