„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.  W ramach programu będą realizowane projekty „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, których celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej beneficjentów.

W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone przez okres 36 miesięcy. Natomiast               w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez  zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów  zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem „Dostępne mieszkanie”  może być osoba  z niepełnosprawnością , która spełnia warunki:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  2. Złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną , o barierach architektonicznych mieszkaniu lub budynku , uniemożliwiającym samodzielne poruszanie się
  3. Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  4. W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Beneficjentem „Mieszkanie dla absolwenta”  może być osoba  z niepełnosprawnością , która spełnia warunki:

  1. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  2. Posiada status absolwenta szkoły podstawowej , ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub wyższej uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
  3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  4. Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu

 

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zatwierdzono-programy-wspierajace-mieszkalnictwo-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodz/

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udział w/w programach są proszone o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie pod nr telefonu 55 644 29 55 wew. 208, w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij