Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przedłużanie ważności orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów od 6 sierpnia 2023 r.

do pobrania informacja o zmianie przepisów od 6 sierpnia 2023 r.

Informacje o Zespole

miejsce załatwienia sprawy
sposób załatwienia sprawy
ochrona danych osobowych

Formularze i wnioski do pobrania

• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia
oświadczenie o miejscu pobytu stałego
klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)

wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii orzeczenia

upoważnienie do odbioru orzeczenia

 

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia

• wniosek o wydanie legitymacji

wniosek o wydanie legitymacji

• karta parkingowa

wniosek o wydanie karty parkingowej   

oświadczenie o celu złożenia wniosku

• Wniosek o wydanie kopii dokumentów

wniosek o wydanie kopii dokumentów

Karty parkingowe

informacje dotyczące kart parkingowych
opłata za wydanie karty parkingowej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej (informacja z 31 marca 2019 r.)

Ulgi i uprawnienia

zasiłek pielęgnacyjny
uprawnienia pracownicze
– ulga rehabilitacyjna
ulgi w transporcie autobusowym
ulgi w transporcie kolejowym
ulga na basen
ulgowa opłata paszportowa
ulga do muzeum

Odwołania

Informacje dotyczące odwołań
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Wzór odwołania

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, tekst jednolity)

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób do 16 roku życia
rozporządzenie w sprawie kart parkingowych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 tekst jednolity)

(ostatnia aktualizacja 25-05-2023 r.)

Accessibility
Zamknij