Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje o Zespole

miejsce załatwienia sprawy
sposób załatwienia sprawy
ochrona danych osobowych

Formularze i wnioski do pobrania

• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia
oświadczenie o miejscu pobytu
klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)

wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii orzeczenia

 

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia

• wniosek o wydanie legitymacji

wniosek o wydanie legitymacji

• karta parkingowa

wniosek o wydanie karty parkingowej

oświadczenie o celu złożenia wniosku

Karty parkingowe

informacje dotyczące kart parkingowych
opłata za wydanie karty parkingowej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej (informacja z 31 marca 2019 r.)

Ulgi i uprawnienia

zasiłek pielęgnacyjny
uprawnienia pracownicze
– ulga rehabilitacyjna
ulgi w transporcie autobusowym
ulgi w transporcie kolejowym
ulga na basen
ulgowa opłata paszportowa
ulga do muzeum

Odwołania

Informacje dotyczące odwołań
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Wzór odwołania

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, tekst jednolity)

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027)

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1541)

rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób do 16 roku życia
rozporządzenie w sprawie kart parkingowych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)

(ostatnia aktualizacja 17-04-2021 r.)

Accessibility
Zamknij