PZON – Legitymacja osoby niepełnosprawnej – informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 roku legitymacje osób niepełnosprawnych przyznawane są i wydawane na nowych zasadach.

Organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaś podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, niemniej jednak okres ten nie może być dłuży niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopnień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej zawiera:

  • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
  • PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
  • termin ważności legitymacji,
  • symbol przyczyny niepełnosprawności,
  • stopień niepełnosprawności (w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności)

Dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny niepełnosprawności wpisywane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wypełniony drukowanymi literami i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie orzeczeń wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 zł pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego oraz na poczcie lub za pośrednictwem banku na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

nr konta: 11 8313 0009 0030 0012 2000 0070

tytułem: opłata za wydanie duplikatu legitymacji

 

Osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września 2017 roku.

WAŻNE!

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności staje się prawnomocne po upływie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwołania – orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu staje się prawomocne po upływie 30 dni od dnia odbioru orzeczenia. 

Accessibility
Zamknij