Rozwój osobowościowy – cegiełki umiejętności

Relacja z realizacji kursu „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności”

W dniach od 05.10.2011r. do 07.12.2011r. w ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse-aktywizacja osób wykluczonych” odbywały się zajęcia kursu „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności”. Kurs opierający się na duńskiej metodzie poradnictwa zawodowego został przeprowadzony dla 21 beneficjentów projektu objętych wsparciem w ramach umów uczestnictwa.

Podczas 30 godzinnego kursu uczestnicy w kontekście poznania swoich predyspozycji zawodowych określili swoje mocne i słabe strony, umiejętności za które cenią ich inni ludzie oraz wzięli udział w teście „Zainteresowania zawodowe” . W ramach przedmiotu autoprezentacja zawodowa omówili zasadę pierwszego wrażenia, elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Beneficjentom przybliżono także pojęcie asertywności i korzyści, jakie przynosi przybieranie postawy asertywnej.

Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową, z wykorzystaniem wielu technik, m.in. burzy mózgów, pracy grupowej, pracy indywidualnej, techniki plakatu, itd.

Wykładowcy prowadzili zajęcia profesjonalnie, uwzględniając ograniczenia i potrzeby niepełnosprawnych uczestników, dostosowywali tempo szkolenia i techniki pracy do zdolności oraz stanu zdrowia beneficjentów.

Podczas kursu uczestnicy wykazywali dużą aktywność i zaangażowanie. W opinii opiekunów osób niepełnosprawnych i pracowników ŚDS „Bajka” uczestnictwo w kursie pozytywnie wpłynęło na ich postawę oraz pobudziło aktywność.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij