Zaproszenie do złożenia ofert

Braniewo, dnia 11.04.2012r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ I ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

W związku z art.43 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla 5 kandydatów na rodziny zastępcze i 1 kandydata na zawodową rodzinę zastępczą.

1. Szkolenie obejmować będzie 6 kandydatów ( 4 pary małżeńskie i 2 osoby) w formie:

– szkolenia wg. programu PRIDE dla 5 kandydatów na rodziny zastępcze tj. 4 par małżeńskich i 1 osoby,

– szkolenia wg. programu PRIDE dla 1 kandydata na zawodową rodzinę zastępczą tj. 1 osoby ,

– zapewnienie materiałów w trakcie szkolenia,

– wydawanie zaświadczeń w sprawie ukończenia szkolenia.

2. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez dwóch uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonania zamówienia :

maj, czerwiec, lipiec 2012r.

4. Osoby/podmioty posiadające uprawnienia do realizacji niniejszego zadania zainteresowane ofertą winny złożyć pisemną ofertę na realizację zadania z określeniem:

– wartości przeszkolenia 1pary/osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zawodowej rodziny zastępczej,

– proponowany harmonogram szkolenia,

– decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia rodzin zastępczych,

– CV osób przeprowadzających szkolenie,

– kserokopie potwierdzające kwalifikacje osób przeprowadzających szkolenie ( zaświadczenia o ukończonych kursach , szkoleniach, itp.)

– referencje.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zapewnia lokal do przeprowadzenia szkoleń w terminach uzgodnionych z kandydatami i realizującymi niniejsze zadanie oraz zakup podręczników dla szkolonych kandydatów na rodziny zastępcze.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty to – koszt szkolenia.

7. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PCPR w terminie do dnia 30.04.2012r. do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu).

8. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru ofert i zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie http://www.pcprbraniewo.pl

9. Informacje o sposobie porozumiewania się :

tel. 55 644 29 55 wew. 201 – Pani Agnieszka Sikorska specjalista ds. kadr, płac, organizacji i kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

e-mail: pcprbraniewo@tlen.pl

osobiście : w siedzibie tut. Centrum ,Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Małgorzata Dunajska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Braniewie

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij